Czego nauczymy na kursie “writing gimnazjalny”?

Na kursie ‘writing gimnazjalny’ wyćwiczymy następujące formy:

1. opis postaci i miejsca
2. opowiadanie
3. opinion essay (odpowiednik ‘rozprawki’)
4. list formalny i nieformalny

Jak to zrobimy?

1. powtórzymy i rozszerzymy słownictwo z wszystkich piętnastu obszarów egzaminacyjnych
2. wyćwiczymy narrative tenses, zdania złożone typu conditional clauses i relative clauses, stronę bierną i czynną, czasowniki modalne, mowę zależną i niezależną,
3. nauczymy się tworzyć spójne i klarowne teksty używając wszelkiego rodzaju ‘linking words’

Szczegóły | Zapisy

Czego nauczymy na tym kursie?

1. Jak poprawnie pisać w europejskiej formule akademickiej
2. Jak analizować temat pracy i jak przygotować “outline”
3. Jak pisać spójnie i logicznie
4. Jak poprawnie używać interpunkcji
5. Jak rozróżniać język formalny od półformalnego,

Jak to zrobimy?

1. Wyćwiczymy “paragraph writing”.
2. Powtórzymy linking words oraz struktury formalne
3. Powtórzymy składnię zdań złożonych podrzędnie.
4. Przećwiczymy wszystkie typy tekstów pisanych (reflexive essay, opinion essay, argumentative essay, report, etc)

Szczegóły | Zapisy

Kurs pisania ma na celu kompleksowe i skuteczne przygotowanie do polskiej matury w maju 2016 roku.

Zajęcia prowadzone będą przede wszystkim metodą warsztatową (praca indywidualna oraz w małych grupach), która gwarantuje nabywanie kompetencji i osobisty rozwój uczestników kursu. Wszelkie materiały ćwiczeniowe zapewnia organizator kursu.

Program zajęć przewiduje wszelkie aktywności niezbędne do satysfakcjonującego zdania egzaminu maturalnego, w tym :

Intensywny trening czytania:
1. analizę tekstu krytycznego, publicystycznego, popularnonaukowego (w ramach przygotowania do testu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem)
2. analizę tekstu literackiego z użyciem właściwych narzędzi badawczych (w oparciu o niezbędną teorię literatury)
3. repetytorium z lektur obowiązkowych objętych podstawą programową

Intensywny kurs pisania:
1. ćwiczenie umiejętności planowania wypowiedzi (w formie konspektów, map myśli, planów graficznych)
2. zdobywanie sprawności w formułowaniu tez/hipotez interpretacyjnych i w argumentowaniu
3. oswojenie maturalnych form wypowiedzi: eseju interpretacyjnego, analizy wiersza i analizy porównawczej tekstów (w obrębie trzech rodzajów literackich: prozy narracyjnej, dramatu oraz liryki)
4. redagowanie spójnej wypowiedzi pisemnej (komponowanie wedle wzorców kompozycji trójdzielnej, konstrukcji problemowej lub eseistycznej)

Korygowanie stylu i języka:
1. wyrobienie większej świadomości językowej: rozpoznawanie wszelkich odmian stylowych polszczyzny i stylizacji językowych w tekście, zabiegów językowych (np. manipulacji językowej, funkcji perswazyjnej, funkcji retorycznej etc.)
2. eliminowanie najbardziej typowych błędów: składniowych, interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych
3. wyrabianie własnego indywidualnego stylu językowego, swobody wypowiedzi i kultury języka.

Systematyczne uczestnictwo w kursie poprawi wszystkie te kompetencje i umiejętności i sprawi, że uczestnicy przystąpią w maju do egzaminu maturalnego w poczuciu rzetelnego przygotowania, a w dalszym życiu – okażą się świadomymi użytkownikami języka ojczystego.

Mgr Katarzyna Matusiak

Szczegóły | Zapisy