Rekrutacja – informacje dla kandydatów

Informacje dotyczące rekrutacji (nabór na rok szkolny 2020/2021).

DNI OTWARTE:

– sobota 1 lutego 2020, w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku szkoły przy ul. Słonecznej 25.
– sobota 29 lutego 2020, w godzinach 10.00 – 14.00 w budynku szkoły przy ul. Słonecznej 25.

Zapraszamy rodziców oraz kandydatów do szkoły na spotkania z dyrekcją i uczniami naszego liceum.
Dni otwarte są okazją do obejrzenia szkoły, porozmawiania z uczniami, zapoznania się z programem dydaktycznym i wychowawczym naszej szkoły.

Zapisy na egzamin

W czasie dni otwartych od godziny 10.00 oraz  w dni robocze w lutym  i marcu 2020 (poza feriami szkolnymi), w godzinach 10:00 – 15:00 (w MYPic Office na 1 piętrze) w budynku przy ul. Słonecznej. Ostatni dzień zapisów to wtorek, 10 marca 2020r.

Do zapisania się na egzamin konieczne są:


1. ważna legitymacja szkolna
2. numer PESEL kandydata
3. adresy email kandydata i rodziców/opiekunów
4. dwa zdjęcia legitymacyjne
5. opłata za całość egzaminów

Opłata za egzaminy 600zł płatna w całości przed rozpoczęciem egzaminów podczas dni otwartych lub w tygodniu zapisów (zapisu może dokonać kandydat lub jego opiekun).

Egzaminy (uaktualnione terminy)

Pierwszy etap egzaminu:

Dzień I
28 kwietnia 2020 (wtorek), od g. 14.00 (j. angielski – pisemnie).

Dzień II
29 kwietnia 2020 (środa), od g. 14.00 (matematyka – pisemnie).

Dzień III
30 kwietnia 2020 (czwartek), od g. 14.00 (j. polski – pisemnie).

Egzamin on-line, poprzez platformę Microsoft Teams
Należy mieć ze sobą identyfikator i długopis.

Lista zakwalifikowanych do II etapu
i dokładny termin rozmowy kwalifikacyjnej:

  • 11 maja 2020 (poniedziałek), ok. g. 16.00  na stronie www.

Identyfikator wydawany podczas zapisów jest jedyną i konieczną przepustką na wszystkie części egzaminu.

Drugi etap egzaminu:
Drugi etap ma formę rozmowy kwalifikacyjnej.

  • 14 – 16 maja 2020 (czwartek – sobota)

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą w języku angielskim.
Egzamin odbywa się online, w formie “spotkania” na platformie Microsoft Teams.
Kandydaci łączą się w wyznaczonych godzinach, rozmowa trwa około 30 minut.

Wyniki

Lista przyjętych:
piątek, 22 maja 2020, g. 16.00 na stronie www.

Po zdaniu egzaminów należy jednorazowo opłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości równej miesięcznej opłacie czesnego. Dodatkowo na przełomie maja i czerwca po przyjęciu do szkoły należy się liczyć z opłatą za wrześniowy wyjazd integracyjny (zazwyczaj ok. 600 PLN, kwota może ulec zmianie).

Opłaty

Czesne (czesne w Zespole Szkół “Bednarska” oraz dodatek do nauki w programie IB) płatne jest przez 12 miesięcy w roku począwszy od lipca przed pierwszą klasą (MYPic), a skończywszy na czerwcu w klasie czwartej (IB2).

Opłaty egzaminacyjne zostały ustanowione w takiej wysokości, by wszelkie wydatki związane z egzaminami miały pokrycie we wpływach z opłat. Do wydatków tych zaliczamy: ułożenie egzaminów pisemnych, pilnowanie podczas egzaminów, drobny poczęstunek dla kandydatów, sprawdzenie każdej pracy egzaminacyjnej przez 2-3 osoby oraz pracę kilkunastu osób zaangażowanych w rozmowy kwalifikacyjne.

Podczas nauki w liceum IB dodatkowym największym kosztem jest opłata egzaminacyjna, ustalana co roku na nowo przez IBO i dodatkowo zależna od kursu franka szwajcarskiego. Istotnym wydatkiem są też anglojęzyczne podręczniki oraz kalkulatory graficzne niezbędne na matematyce i przedmiotach przyrodniczych.

Dodatkowe informacje dla kandydatek i kandydatów ze szkół podstawowych wchodzących w skład naszego zespołu szkół:
Zasady przechodzenia ze szkół naszego zespołu do liceum IB na Raszyńskiej zostały podane wczesną jesienią podczas spotkania dla zainteresowanych uczniów oraz rodziców. Opłata egzaminacyjna dla uczniów szkół naszego zespołu wynosi 300 PLN (wyłącznie dla osób z rekomendacją rady pedagogicznej gimnazjum zespołu).

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji (22.05) osoby przyjęte mają dwa tygodnie na wpłacenie wpisowego (przelewem).

Brak terminowej wpłaty oznacza nieodwracalne skreślenie ucznia / uczennicy z listy przyjętych i wpisanie na nią osoby z listy rezerwowej.

Szkoła nie udostępnia prac egzaminacyjnych do wglądu.