Rekrutacja do IB1

Zasady rekrutacji do rocznika IB1 znajdują się w punkcie IX, podpunkcie 4 dokumentu “Zasady rekrutacji”. Szkoła nie przewiduje rekrutacji do rocznika IB1 w innym terminie, chyba że pozostaną wolne miejsca.

Do rozpoczęcia procedury egzaminacyjnej niezbędne jest spotkanie z Dyrektorem Szkoły oraz złożenie następujących dokumentów:

1. Podania o przyjęcie do szkoły.

2. Świadectwa z poprzedniego liceum.

3. Podpisanego przez uczennicę/ucznia i rodzica/opiekuna formularza wyboru przedmiotów.

4. CV kandydata/kandydatki wraz z informacją, które gimnazjum i liceum ukończyła osoba kandydująca do naszej szkoły, jaki był język wykładowy w tych szkołach oraz jaka jest motywacja do zmiany szkoły. W przypadku języka wykładowego innego, niż polski, prosimy o informację czy i w jaki sposób kandydat/kandydatka uczył(a) się języka polskiego. W przypadku podwójnego/innego niż polskie obywatelstwa także prosimy o stosowną informację.

5. Kopii ewentualnego zaświadczenia o dysleksji/dyskalkulii.

Procedura egzaminacyjna rozpocznie się dopiero po złożeniu kompletu dokumentów i zatwierdzeniu wyboru przedmiotów przez osobę układającą plan lekcji.