Group 1: Native language (A language)

Polish, English

Polish

Kurs języka polskiego w programie IB

Dwuletni kurs języka polskiego służy opanowaniu różnorodnych kompetencji przedmiotowych. Uczniowie uczą się: wygłaszania prezentacji na forum publicznym, komentowania utworów w formie ustnej i pisemnej, pisania esejów i esejów porównawczych. Po każdej opanowanej umiejętności zdają egzamin maturalny na podstawie omówionych dzieł literatury światowej i polskiej. Kurs na poziomie SL (Standard Level) obejmuje 4 godziny tygodniowo i 10 lektur rozłożonych na dwa lata, natomiast na poziomie HL (Higher Level) 6 godzin w tygodniu i 13 lektur. Dzieła omawiane są według podziału na grupy:

Grupa I – literatura światowa w przekładzie (dwie pozycje dla SL i trzy dla HL), na podstawie której uczniowie piszą  w pierwszym semestrze IB II domowy esej (szczegółową analizę motywu lub zagadnienia z jednej  lektury). Praca ta stanowi 25% oceny końcowej na maturze.

Grupa II – literatura polska (dwie pozycje dla SL i trzy dla HL), przy czym każde z dzieł reprezentuje inny gatunek literacki. Na podstawie tych lektur w czerwcu IB I uczniowie SL zdają dziesięciominutowy ustny egzamin polegający na komentowaniu wiersza lub fragmentu prozy/dramatu. Egzamin HL trwa dwadzieścia minut: obejmuje komentowanie wiersza oraz dziesięciominutową swobodną rozmowę o jednym z pozostałych dzieł. Praca ta stanowi kolejne 15% oceny końcowej na maturze.

Grupa III – gatunek literacki (trzy pozycje dla SL i cztery dla HL). Ta część służy przygotowaniu uczniów do pisemnego egzaminu w maju IB II. W formie eseju porównawczego uczniowie przeciwstawiają sobie poznane teksty, rozwijając temat i wykazując się wiedzą na temat wybranego gatunku literatury (dramatu, krótkich form narracyjnych, prozy współczesnej, autobiografii itd.). Praca ta stanowi 25% oceny końcowej na maturze.

Grupa IV – wolny wybór nauczyciela (trzy pozycje dla SL i HL). Po omówieniu lektur uczniowie przygotowują samodzielnie ustną prezentację (na koniec pierwszego semestru IB I), która stanowi 15% całkowitej oceny maturalnej.

Paper one – egzamin maturalny w maju IB II zdawany na podstawie niewidzianego wcześniej polskiego dzieła (uczniowie komentują podany fragment prozy narracyjnej, dramatu, reportażu, eseju, felietonu albo – fakultatywnie – analizują wiersz); stanowi 20% końcowej oceny.

Polish language course in IB Diploma Program

A two-year Polish language course is designed to master a variety of subject-specific competences. Students learn: public speaking, commenting on literary works in oral and written form, writing essays and comparative essays. After each mastered ability they pass the matura exam on the basis of the discussed works of world and Polish literature. The SL Level (Standard Level) covers 4 hours a week and 10 readings over two years, while HL (Higher Level) 6 hours a week and 13 readings. Works are divided into groups:

Group I – Literature in Translation (two readings for SL and three for HL), on the basis of which students write in their first semester IB II home essay (detailed analysis of the motif or issues from one reading). This work represents 25% of the final grade on the high school diploma.

Group II – Detailed study (two readings for SL and three for HL), each work represents a different literary genre. On the basis of these readings in June, IB I SL students pass a 10-minute Internal Oral Commentary consisting of commenting on a poem or a fragment of a prose/drama. The HL exam lasts twenty minutes: includes a commentary on the poem and a ten-minute free conversation about one of the other works. This work represents another 15% of the final grade on the final exam.

Group III – Literary Genres (three readings for SL and four for HL). This part serves the preparation of the IB II students for the written exam in May. In the form of a comparative essay (paper two), students oppose the known texts, developing the subject and demonstrating knowledge of the chosen genre of literature (drama, short narrative, contemporary prose, autobiography, etc.). This work represents 25% of the final grade on the high school diploma.

Group IV – Options (three readings for SL and three for HL). After reading the text, students prepare Internal Oral Presentation (at the end of the first semester IB I), which represents 15% of the total grade.

Paper one – IB II matriculation exam in May, given on the basis of a previously unseen Polish work (students comment on the passage of narrative prose, drama, reportage, essay, feature article, or – optional – analyze the poem); Represents 20% of the final grade.

 

English A: Language & Literature

Targeted at native or near-native speakers (level C1, C2), this is not a language acquisition course; it presents a useful foundation for students who wish to attain a solid, advanced understanding of the language A studied, which is not limited to artistic forms of communication. Apart from literary texts (novels, drama, poetry), this course exposes students to a wide range of other texts (e.g.  political cartoons, advertisements , speeches,  posters, news articles).

Students interested in taking the course will sit language and literary analysis tests, and then will be placed in SL (Standard Level) or HL (Higher Level) course. Each course is 6 hours a week, taught to a separate group (SL/ HL), and is based on a different selection of literary texts and non-literary topics. There are 4 to 6 literary works to read in the English A: Language and Literature course (at SL/ HL respectively), but students’ course load is compensated by a wealth of non-literary texts for Parts 1 and 2 and many forms of obligatory assessment.

The course develops advanced reading, speaking, and writing skills, as well as greater understanding of cultural values, offering students the opportunity to learn more about the Anglophone world, with the focus on the U.K. and the U.S.; students will get a strong basis needed for their functioning abroad.

The course consists of four parts:

Part I – language in the cultural context, which gives students the opportunity to look at the way the cultural context of the text affects meaning

Part II – language & mass communication, which gives students the opportunity to look at the way mass media affect the meaning of the texts we receive,

Part III – literature: texts & contexts, which focuses on analysis of literary texts, in particular looking at the way the context of the text – historical, political, social – affects its  meaning,

Part IV – literature: critical study, which focuses on practice and development of the skill of formal analysis. The main stress in Part IV is on literary techniques and stylistic devices in literary texts.

All parts can be assessed through the written tasks (3 for SL, 4 for HL);  additionally, Parts I & II are assessed through analysis of previously unknown text(s) and in-class presentations, Part III through an essay, and Part IV through an individual oral exam.