Wymagania do egzaminu wstępnego dla ósmoklasistów

Wymagania egzaminacyjne dla ósmoklasistów z języka angielskiego

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części, czas każdej podany jest w nawiasach poniżej.

 1. WRITINING (2 godziny)
 • Krótka forma
 • List
 • Esej (for and against; opinion essay; description of a place)
 1. READING COMPREHENSION (1 godzina 30 minut)
 • Multiple choice
 • True/False
 • Matching paragraphs
 1. GRAMMAR (1 godzina 30 minut)
 • Tenses
 • Passive voice
 • Reported speech
 • Time clauses
 • Conditionals
 • Modal verbs
 • Relative clauses
 • Gerund and infinitive
 • Verbs with prepositions

Przykładowy egzamin wstępny z języka angielskiego

Egzamin trwa 120 minut.

Kandydaci otrzymają arkusz egzaminacyjny, którego wypełnienie będzie wymagało pracy rozłożonej na trzy etapy.

Etap pierwszy to zapoznanie się z zamieszczonymi tekstami o różnym charakterze. Mogą to być teksty publicystyczne (np. fragmenty artykułów, reportaży, recenzji), filozoficzne, literackie (proza, dramat, wiersz). Pod każdym fragmentem znajdziecie pytania naprowadzające na jego temat, istotne sensy, ciekawe zagadnienia. Mają one pomóc w zrozumieniu czytanego tekstu i zainspirować do własnych przemyśleń!

Etap drugi będzie miał charakter projektowy. Będzie musieli wejść w rolę koordynatora szkolnego projektu humanistycznego, którego temat będzie ściśle związany z przeczytanymi tekstami. Będziecie na ich podstawie wybierać zadania, formułować tematy niektórych zadań, planować ich kolejność, wymyślać dodatkowe atrakcje ubogacające imprezę, itp. Poprosimy Was także o sformułowanie zaproszenia, ogłoszenia, dedykacji, zaprojektowanie plakatu lub inne tego typu krótkie prace związane z organizacją projektu.

W ostatnim kroku zrealizujecie jedno z zaplanowanych zadań: przykładowo napiszecie artykuł, rozprawkę, wywiad z autorem jednego z tekstów, charakterystykę, kartkę z pamiętnika itp.

Za całość zadania otrzymacie maksimum 100 punktów.

Przykładowy egzamin wstępny z języka polskiego

Egzamin wstępny do klas po szkole podstawowej z matematyki składa się z zadań różnego typu, o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Są wśród nich zarówno zadania sprawdzające podstawową wiedzę i umiejętności, konieczne do kontynuowania nauki matematyki zwieńczonej maturą, jak i zadania trudniejsze, w tym nie wymagające szczególnej wiedzy, lecz raczej pomysłu. Celem tych drugich jest wyodrębnienie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Zakres materiału do egzaminu:

Działania na liczbach rzeczywistych
1. Kolejność wykonywania działań, obliczenia z wykorzystaniem liczb wymiernych i niewymiernych.
2. Potęgowanie. Działania na potęgach. Postać wykładnicza liczby.
3. Obliczenia procentowe.

Algebra
4. Tworzenie prostych wyrażeń algebraicznych oraz ich upraszczanie. Podstawianie liczb do wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości.
5. Mnożenie sum algebraicznych.
6. Rozwiazywanie równań, nierówności.
7. Obserwowanie zależności i zapisywanie ich w formie wyrażeń algebraicznych (proste ciągi arytmetyczne i inne).
8. Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

Geometria
9. Własności figur płaskich. Obliczanie pola powierzchni i obwodu.
10. Twierdzenie Pitagorasa.
11. Stosunki boków w trójkątach prostokątnych o katach 30o ,60o,90o oraz 45o ,45o,90o.
12. Kąty w kole. Wielokąty wpisane w okrąg.
13. Własności oraz pola i objętości podstawowych brył.

Układ współrzędnych oraz równania prostych na płaszczyźnie
14. Długość odcinka, współrzędne środka odcinka.
15. Pojęcie współczynnika kierunkowego oraz równanie prostej na płaszczyźnie.
16. Figury płaskie na płaszczyźnie współrzędnych.

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
17. Pojęcie prawdopodobieństwa.
18. Porównywanie prawdopodobieństw dwóch zdarzeń losowych.

Zastosowanie wszystkich powyższych zagadnień do rozwiązywania zadań w kontekście praktycznym.

Przykładowy egzamin wstępny z matematyki