Program Tutoringowy

Coraz większe wyzwania edukacyjne, które stoją przed naszymi uczniami, w tym aplikacja na studia za granicą, wymagają umiejętności wyboru trafnych przedmiotów maturalnych, planowania i efektywnego wykorzystywania czasu. Potrzebna jest też przestrzeń do namysłu nad wartościami i możliwość pogłębionej rozmowy.

Tutoring, czerpiąc z długiej tradycji naszej szkoły traktowania każdego ucznia jako indywidualnej, niepowtarzalnej osobowości, pomaga sprostać tym wyzwaniom.

Czym jest tutoring?

Tutoring jest spersonalizowaną metodą wspierania ucznia poprzez cykl spotkań z tutorem. Jest „spersonalizowany”, gdyż stawia na wszechstronny rozwój i doskonalenie ucznia w wymiarze szkolnym i pozaszkolnym.

Osobista opieka tutora pomaga uczniowi poznawać i lepiej wykorzystywać swoje talenty, szukać mocnych stron, pogłębiać wiedzę i zainteresowania oraz planować przyszłość.

Tutoring – pomiędzy coachingiem a mentoringiem

Bardzo popularne w świecie biznesu i nauki stały się coaching i mentoring. Tutoring ma z tymi metodami rozwoju wiele wspólnego i korzysta z ich narzędzi. Różni się jednak od nich w zasadniczy sposób.

W coachingu rozpoznawane są talenty i potencjał podopiecznego. Metoda wspiera także zmiany i rozwój. Jednak coach pozostaje „przezroczysty”, podążając niejako za klientem i korzysta z jego zasobów. Rozwój jest więc ograniczony wyłącznie do sfery, w której klient ma już pewne kompetencje.

W mentoringu cały nacisk kładziony jest na przekazanie wiedzy przez mistrza, w związku z tym brakuje przestrzeni do podążania za zainteresowaniami ucznia. Nie ma też miejsca dla troski o całościowy rozwój, który jest integralny dla tutoringu praktykowanego w naszej szkole.

W relacji tutoringowej tutor stanowi dla ucznia autorytet, który – nie narzucając się – pomaga uczniowi w jego drodze samorozwoju, pokazuje możliwe kierunki i wspiera realizację zdefiniowanych wspólnie celów.

Dla kogo jest tutoring?

Tutoring skierowany jest do wszystkich uczniów, którzy czują potrzebę własnego rozwoju i chcą pogłębiać zainteresowania i wiedzę. Warunkiem uczestnictwa jest chęć zaangażowania się w proces samodoskonalenia i gotowość do intensywnej pracy.

Tutoring naukowy i rozwojowy

Istotą tutoringu jako spersonalizowanego podejścia do nauki i rozwoju jest wspólna praca dwóch osób, tutora i ucznia. Tutoring można podzielić na tutoring rozwojowy i tutoring naukowy.

Tutoring rozwojowy kładzie nacisk na ogólny rozwój ucznia, w szczególności na poznanie własnych talentów i motywacji, rozpoznanie i przemyślenie własnych wartości, ustalenie bliskich i dalekosiężnych celów.

Uczeń w trakcie spotkań poznaje sztukę planowania własnego rozwoju i brania za ten proces coraz większej odpowiedzialności. Taka forma tutoringu nie wychodzi z żadnej zdefiniowanej dziedziny wiedzy, jednak rozmowy i ćwiczenia często mogą dotyczyć kwestii naukowych w zależności od zainteresowań ucznia i tutora.

Tutoring naukowy kładzie nacisk na pomoc w rozwoju ucznia w konkretnej dziedzinie naukowej i czerpie z bogatego doświadczenia naukowego tutora. W tej relacji tutor również interesuje się osobą ucznia i jego ogólnym rozwojem, jednak kontekstem spotkań jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy naukowej.

W naszym liceum proponujemy uczniom MYP(ic) przede wszystkim tutoring rozwojowy, choć w uzasadnionych przypadkach może on przybrać formę bardziej naukową.

W roczniku DP1 proponujemy przede wszystkim tutoring naukowy, który ma za zadanie wspierać ambicje ucznia, przede wszystkim w kontekście przygotowania skutecznej aplikacji na studia.

Granice tutoringu

Tutoring nie jest formą terapii psychologicznej. Tutoring jest zorientowany na przyszłość i pomaga uczniowi rozwinąć skrzydła. Może się jednak zdarzyć, że tutor zauważy u ucznia potrzebę pomocy psychologicznej – będzie wówczas sugerował spotkanie z psychologiem szkolnym.

Tutor nie zastępuje też wychowawcy klasy. Proces tutoringowy trwa ok. 3–4 miesięcy i skupia się na wybranych – konkretnych – celach ucznia. Wychowawca z kolei prowadzi ucznia przez cały trzyletni okres pobytu w naszej szkole. Role i kompetencje wychowawcy i tutora są różne i uzupełniają się.

Jak wygląda tutoring w naszej szkole?

Program tutoringu na w naszym liceum działa od 2015 roku. Od tego czasu udało się nam zgromadzić duże doświadczenie w zakresie planowania i realizacji procesu zindywidualizowanego rozwoju ucznia, a także wykształcić kadrę dobrze przygotowanych tutorów.

Nasi tutorzy

Tutorami w naszej szkole są doświadczeni nauczyciele z długoletnim stażem dydaktyczno-wychowawczym, którzy entuzjastycznie podchodzą do idei samorozwoju i chcą to nastawienie zaszczepić uczniom.

Wszyscy nasi tutorzy przeszli profesjonalne szkolenia przygotowujące ich do tej roli i są aktywnie wspierani przez szkołę w doskonaleniu swoich umiejętności.

Nasze cele

Celem naszego programu tutoringowego jest pomoc uczniowi w jego całościowym rozwoju. Spersonalizowany charakter procesu tutoringowego oznacza, że nie ma sztywnego harmonogramu spotkań, a cele szczegółowe ustalane są indywidualnie między tutorem i uczniem.

Istnieją jednak cele ramowe, które charakteryzują tutoring rozwojowy – szczególnie kierowany do uczniów MYP (ic).

Cele ramowe tutoringu rozwojowego w MYP (ic)

  • Wspieranie i zachęcanie ucznia do pracy nad sobą.
  • Poznanie własnych talentów podopiecznego.
  • Zdolność określania dalekosiężnych planów.
  • Wytyczenie planu naukowego i planu działania na czas nauki w szkole.
  • Pomoc w wyborze kierunków studiów.
  • Poznanie i pomoc we wdrażaniu metod efektywnego wykorzystywania czasu i organizacji pracy.

Struktura procesu tutoringowego

Do pobrania

Ulotka