ZASADY REKRUTACJI DO I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI

IB World School 1531

Admission rules – English version

I.TERMINY REKRUTACJI

1. Rekrutacja do klas pierwszych I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi (IB) im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji (dalej: Liceum IB) przeprowadzana jest między lutym a kwietniem każdego roku szkolnego (sesja wiosenna).

2. Kandydaci do klas pierwszych, którzy z powodu długotrwałego pobytu za granicą, długotrwałej choroby czy innych ważnych obiektywnych przyczyn nie mogą zdawać egzaminów w sesji wiosennej, mogą do nich przystąpić w sesji letniej.

3. Szczegółowe terminy rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Liceum IB jesienią roku poprzedzającego rekrutację.

4. Rekrutacja do klas trzecich (dalej: DP1) Liceum IB przeprowadzana jest latem, a szczegółowe terminy podawane są na stronie internetowej szkoły. W uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Dyrekcji rekrutacja może odbyć się wcześniej.

5. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przyjęcie do klas trzecich (DP1) w trakcie roku szkolnego. Taka decyzja podejmowana jest po indywidualnej rozmowie z Dyrekcją.

II. KOMISJA EGZAMINACYJNA

1. Liczbę osób przyjętych do każdego rocznika ustala Dyrektor Szkoły.

2. Dyrekcja Liceum IB powołuje Komisję Egzaminacyjną.

3. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą trzy osoby: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły i Koordynator MYP/DP. Dyrektor Szkoły może ustalić inny skład Komisji Egzaminacyjnej.

4. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje w pełnym składzie.

5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu do Liceum IB oraz o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej.

6. Komisja Egzaminacyjna wskazuje osoby przeprowadzające i sprawdzające egzaminy pisemne i ustne, a także ustala terminy egzaminów.

7. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Egzaminacyjna wprowadza zmiany w terminach rekrutacji.

8. Dyrektor Szkoły dysponuje tzw. miejscami dyrektorskimi, w liczbie dwóch osób na klasę. Na miejsca dyrektorskie przyjmowane są na podstawie decyzji Dyrektora dzieci ze szczególnymi potrzebami oraz uchodźcy, w specjalnym trybie.

9. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc dyrektorskich Dyrektor Szkoły może zdecydować o zwiększeniu puli miejsc do przyjęć na podstawie egzaminu.

10. Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne.

11. Egzamin składa się z dwóch etapów: egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

12. O przyjęciu decydują wyniki obu etapów.

III. ZAPISY NA EGZAMIN

1. Na egzamin pisemny mogą zapisać się kandydaci lub mogą zrobić to za nich ich rodzice/opiekunowie.

2. Zapisy na sesję egzaminacyjną przeprowadzane są w terminach podanych na stronie internetowej Liceum IB oraz w kalendarium szkoły.

3. Do zapisu na egzaminy konieczne są:

a) ważna legitymacja szkolna
b) numer PESEL kandydata
c) adresy e-mail kandydata i rodziców/opiekunów
d) dwa zdjęcia legitymacyjne
e) deklaracja wyboru języka trzeciego
f) potwierdzenie opłaty za całość egzaminów, której wysokość jest ustalana przez Dyrektora Szkoły.

3.1. Opłata lub jej część nie podlega zwrotowi niezależnie od tego, czy kandydat wziął udział w całości czy części egzaminów. W przypadku poinformowania szkoły o rezygnacji ze zdawania egzaminu pisemnego, nie później niż dziesięć dni przed terminem egzaminu, możliwe jest ubieganie się o zwrot połowy opłaty rekrutacyjnej.

4. Identyfikator ze zdjęciem otrzymany podczas zapisu jest jedyną i konieczną przepustką na egzamin – zarówno na etap pisemny, jak i na rozmowę kwalifikacyjną. Szkoła może podjąć decyzję, że identyfikator nie jest konieczny podczas sesji letniej.

5. Uczniowie szkół należących do Zespołu Szkół „Bednarska” wnoszą obniżoną opłatę egzaminacyjną w wysokości określonej przez Zarząd TP I SLO.

6. Kandydat lub jego rodzice/opiekunowie mogą przy zapisach na egzamin złożyć opinię wydaną przez poradnię psychologiczną o dysleksji lub innych uwarunkowaniach mogących mieć wpływ na jakość pisanego egzaminu. W przypadku niezłożenia takiego zaświadczenia uwarunkowania te nie zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie prac pisemnych.

7. W przypadku kilku różnych terminów rozmowy kwalifikacyjnej kandydat lub jego rodzice/opiekunowie mogą przy zapisach na egzamin zadeklarować, który termin jest dla nich wygodniejszy. Komisja Egzaminacyjna w miarę możliwości uwzględni preferowaną datę w przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu egzaminu.

IV. PIERWSZY ETAP EGZAMINU – EGZAMIN PISEMNY

1. Egzamin pisemny trwa dwa dni (np. dwie kolejne soboty albo sobota i niedziela), podczas których przeprowadzane są egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

2. Kandydaci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogą wziąć udziału w egzaminie powinni przed egzaminem, a najpóźniej w dniu egzaminu przedstawić zaświadczenie wyjaśniające powody. W takim przypadku szkoła rozpatrzy możliwość wyznaczenia innego terminu egzaminu pisemnego.

3. Do egzaminu zostają dopuszczeni kandydaci, którzy stawią się na egzamin punktualnie i przedstawią identyfikator.

4. Komisja Egzaminacyjna ustala limit kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych

5. Nie później niż na tydzień przed rozmową kwalifikacyjną opublikowana zostanie na stronie internetowej szkoły lista osób zakwalifikowanych do tego egzaminu.

6. Wyniki egzaminu pisemnego nie są ujawniane.

7. Szkoła nie udostępnia do wglądu ocenionych egzaminów pisemnych.

8. Osoby, które nie zostały dopuszczone do drugiego etapu egzaminu, mogą złożyć odwołanie nie później niż dwa dni po opublikowaniu listy na stronie internetowej szkoły

9. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej osoby, które odwołały się od wyników pierwszego etapu, mogą być dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej.
Uwaga! Pozytywne rozpatrzenie odwołania, nie oznacza zmiany wyniku egzaminu.

10. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o odwołaniu części egzaminów pisemnych lub o zmianie terminów egzaminów pisemnych.

V. PIERWSZY ETAP EGZAMINU – EGZAMIN PISEMNY – WYJĄTKI

1. Kandydaci zdający do MYP4 (pierwsza klasa liceum), którzy:
1.1. w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego z języka polskiego lub matematyki organizowanego przez kuratora oświaty, a także tytuł laureata lub finalisty olimpiady matematycznej juniorów (OMJ), są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu i otrzymują z niego maksymalny wynik;
1.2. w VII lub VIII klasie szkoły podstawowej uzyskali tytuł laureata lub finalisty organizowanego przez kuratora oświaty konkursu przedmiotowego z: j. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, biologii, chemii, geografii, filozofii, fizyki, historii, informatyki, WOS, lub olimpiady języka angielskiego juniorów (OJAJ), mają zwiększony wynik egzaminów pisemnych odpowiednio o 5% i 10%.
1.3. Dokumenty poświadczające wyniki konkursów i olimpiad, które są wymienione w punktach 1.1.-1.2., muszą zostać złożone w szkole przed końcem zapisów na egzaminy.

2. W sytuacji, w której język polski nie jest językiem ojczystym kandydata, a także w innych uzasadnionych przypadkach kandydaci mogą przystąpić do rekrutacji bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. W takim przypadku konieczna jest rozmowa z Dyrektorem Szkoły o warunkach przyjęcia bez tego egzaminu oraz na temat późniejszego wyboru przedmiotów w Liceum IB. Rozmowa powinna odbyć się przed końcem zapisów na egzaminy.

3. Kandydaci mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają możliwości przyjechania na egzamin wstępny, mogą ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu w innym trybie. W takim przypadku konieczna jest rozmowa z Dyrekcją Szkoły na temat trybu rekrutacji. Rozmowa powinna odbyć się przed końcem zapisów na egzaminy. Szczegóły opisane są w rozdziale IX.

4. Uczniowie szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół „Bednarska” mogą również zostać przyjęci do Liceum IB w specjalnym trybie w ramach Rekrutacji Zespołowej do liceów zespołu.
4.1. Uczniowie z Zespołu Szkół „Bednarska”, którzy nie zdawali w specjalnym trybie wymienionym w punkcie 4. lub nie przejdą pomyślnie rekrutacji w tym trybie, mogą ubiegać się o przyjęcie do Liceum IB na zasadach ogólnych. W takim przypadku będą zwolnieni z egzaminu z języka polskiego.

VI. DRUGI ETAP EGZAMINU – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

1. Do egzaminu podchodzą kandydaci, którzy zostali do niego dopuszczeni, zgodnie z listą opublikowaną na stronie internetowej szkoły po egzaminach pisemnych.

2. Do egzaminu ustnego zostaje dopuszczony kandydat, który stawi się na egzamin punktualnie i przedstawi identyfikator.

3. Rozmowa jest prowadzona w języku angielskim.

VII. WYNIKI EGZAMINU

1. Na podstawie wyników egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Egzaminacyjna tworzy listę przyjętych oraz listę rezerwową.

2. Informacja o przyjęciu do Liceum IB oraz o umieszczeniu na liście rezerwowej publikowana jest na stronie internetowej Liceum IB.

3. Szkoła nie ujawnia wyników egzaminów pisemnych ani ustnych, a także nie udostępnia do wglądu prac kandydatów oraz kart ocen egzaminów ustnych.

VIII. PRZYJĘCIE DO LICEUM / PRZYJĘCIE Z LISTY REZERWOWEJ

1. W terminie dwóch tygodni od opublikowania listy przyjętych należy wpłacić wpisowe w wysokości jednego czesnego.

2. Wpisowe płatne jest jednorazowo. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

3. W terminie wyznaczonym przez szkołę i podanym do wiadomości na stronie internetowej rodzice/opiekunowie dziecka powinni podpisać i przekazać następujące dokumenty:

a. kartę informacyjną o dziecku
b. deklarację wyboru przedmiotów (dotyczy kandydatów do DP1)
c. oświadczenie dotyczące opłat za szkołę
d. oświadczenie „zero tolerancji”
e. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wymóg RODO)
f. oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku
g. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
h. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty
i. deklarację dotyczącą stanu zdrowia / kartę zdrowia, kartę szczepień
j. dwa zdjęcia
k. zaświadczenie o dysleksji

Wzory dokumentów wymienionych w punktach a.-f. można otrzymać w sekretariacie Liceum IB.

4. Przekroczenie któregokolwiek z powyższych terminów traktowane jest jako rezygnacja z miejsca na liście przyjętych.

5. W przypadku rezygnacji z miejsca na liście przyjętych miejsce to oferowane jest osobie z listy rezerwowej w kolejności ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą z listy rezerwowej miejsce oferowane jest kolejnej osobie.

7. Rodzice/opiekunowie osoby zaproszonej do szkoły z listy rezerwowej mają trzy dni na dopełnienie formalności opisanych w punkcie 3. Po ich upływie miejsce oferowane jest kolejnej osobie.

IX. PRZYJĘCIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO LUB DO STARSZYCH KLAS1.

W przypadku zwolnienia się miejsca w Liceum IB, na dodatkowy egzamin zostają zaproszone osoby, które wcześniej złożyły podania w sekretariacie Liceum IB.

2. Przyjęcie do klasy MYP w trakcie roku następuje na podstawie wyników egzaminów analogicznych do opisanych wyżej: angielski, polski (opcjonalnie), matematyka, rozmowa kwalifikacyjna.

3. Przyjęcie do klasy DP1 następuje na podstawie:

3.1. listy przedmiotów wybranych przez kandydata, zaakceptowanej przez Dyrekcję;
3.2. wyników egzaminów wstępnych ogólnych: angielski, polski (opcjonalnie), matematyka, rozmowa kwalifikacyjna;
3.3. wyników egzaminów wstępnych kierunkowych (przedmioty, które kandydat wybiera na poziomie HL, oraz te przedmioty, które kandydat wybiera na poziomie SL, ale nie uczył się ich w poprzedniej szkole).
3.4. Szkoła dołoży wszelkich starań, by wybrana ścieżka edukacyjna kandydata została zrealizowana, ale zastrzega sobie prawo do jej zmiany.
3.5. Dyrektor szkoły może zwolnić kandydata z części egzaminów w uzasadnionych przypadkach.

X. TESTY DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE JĘZYKOWE

Test diagnozujący kompetencje językowe na podstawie decyzji dyrekcji może zostać przeprowadzony podczas egzaminów wstępnych. Jego wynik nie będzie brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu do szkoły. Celem testu jest przygotowanie optymalnego składu grup językowych.

Aktualizacja: październik 2023