ZASADY REKRUTACJI DO I. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  Z ODDZIAŁAMI MIĘDZYNARODOWYMI

IB World School 1531

I.        TERMINY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do klas pierwszych I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi (IB) im. Jam Saheba Digvijay Sinhji (dalej: Liceum) przeprowadzana jest między lutym a kwietniem każdego roku szkolnego (sesja wiosenna).
2. Rekrutacja do klas trzecich (dalej IB1) Liceum przeprowadzana jest między początkiem czerwca, a połową lipca albo w ostatnim tygodniu sierpnia w przypadku wolnych miejsc w odpowiednim roczniku (sesja letnia).
3. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przyjęcie do klas trzecich (IB1) w trakcie roku szkolnego. Taka decyzja podejmowana jest po rozmowie indywidualnej z Dyrekcją.
4. Kandydaci do klas pierwszych, którzy z powodu długotrwałego pobytu zagranicą lub długotrwałej choroby nie mogą zdawać egzaminów w sesji wiosennej, mogą do nich przystąpić w sesji letniej.
5. Szczegółowe terminy rekrutacji są publikowane na stronie internetowej Liceum jesienią roku poprzedzającego rekrutację.

II. KOMISJA EGZAMINACYJNA
1. Liczbę osób przyjętych do każdego rocznika ustala Dyrektor Szkoły.
2. Dyrekcja Społecznego Liceum z oddziałami międzynarodowymi im. Jam Saheba Digvijay Sinhji (dalej: Liceum) powołuje Komisję Egzaminacyjną.
3. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą 3 osoby: Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor Szkoły i Koordynator IB. Dyrektor Szkoły może ustalić inny skład Komisji Egzaminacyjnej.
4. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje w pełnym składzie.
5. Komisja Egzaminacyjna podejmuje decyzje o przyjęciu do Liceum oraz o umieszczeniu kandydata na liście rezerwowej.
6. Komisja Egzaminacyjna wskazuje osoby przeprowadzające i sprawdzające egzaminy pisemne i ustne, a także ustala terminy egzaminów.
7. W uzasadnionych sytuacjach Komisja Egzaminacyjna wprowadza zmiany w terminach rekrutacji.
8. Dyrektor Szkoły dysponuje tzw. miejscami dyrektorskimi, w liczbie 2 osób na klasę. Na miejsca dyrektorskie przyjmowane są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uchodźcy, w specjalnym trybie.
9. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc dyrektorskich Dyrektor Szkoły może zdecydować o zwiększeniu puli miejsc do przyjęć na podstawie egzaminu.
10. Decyzje Komisji Egzaminacyjnej są ostateczne.
11. Egzamin składa się z dwóch etapów: egzaminu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
12. O przyjęciu decydują wyniki obu etapów.

III. ZAPISY NA EGZAMIN
1. Na egzamin pisemny może zapisać się kandydat lub jego opiekun.
2. Zapisy na sesję egzaminacyjną przeprowadzane są  w terminach podanych na stronie internetowej Liceum oraz w kalendarium szkoły.
3. Do zapisu na egzaminy konieczne są:

3.1 ważna legitymacja szkolna
3.2. numer PESEL kandydata
3.3. adresy email kandydata i rodziców/opiekunów
3.4. dwa zdjęcia legitymacyjne
3.5. opłata za całość egzaminów, której wysokość  jest ustalana corocznie przez Dyrektora Szkoły;
3.6. Opłata lub jej część nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przejdzie do etapu ustnego

4. Identyfikator ze zdjęciem otrzymany podczas zapisu jest jedyną i konieczną przepustką na egzamin – zarówno na etap pisemny jak i na rozmowę kwalifikacyjną. Identyfikator nie jest konieczny podczas sesji letniej.
5. Uczniowie szkół należących do Zespołu Szkół Bednarska wnoszą obniżoną opłatę egzaminacyjną w wysokości określonej w uchwale Zarządu TP ISLO.
6. Kandydat lub jego opiekun mogą przy zapisie na egzamin złożyć zaświadczenia o dysleksji lub innych uwarunkowaniach mogących mieć wpływ na jakość pisanego egzaminu. W przypadku nie złożenia takiego zaświadczenia uwarunkowania te nie zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie prac pisemnych.
7. W przypadku kilku różnych terminów rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat lub jego opiekun mogą przy zapisie na egzamin zdeklarować, który termin jest dla nich wygodniejszy, co Komisja Egzaminacyjna postara się wziąć pod uwagę w przypadku zakwalifikowania do drugiego etapu egzaminu.

IV. PIERWSZY ETAP EGZAMINU – EGZAMIN PISEMNY
1. Egzamin pisemny trwa dwa dni (np. dwie kolejne soboty albo sobota i niedziela), podczas których przeprowadzane są:
1.1. Egzaminy z języka polskiego oraz matematyki
1.2. Egzamin z języka angielskiego
2. Kandydat, który z powodów zdrowotnych lub losowych nie może wziąć udziału w egzaminie powinien przed egzaminem, a najpóźniej w dniu egzaminu przedstawić zaświadczenie wyjaśniające powody – w takim przypadku szkoła rozpatrzy możliwy inny termin egzaminu pisemnego.
3. Do egzaminu zostaje dopuszczony kandydat, który stawi się na egzamin punktualnie i przedstawi identyfikator.
4. Nie później niż w ciągu czterech tygodni od egzaminu pisemnego zostaje opublikowana lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu – rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Egzaminy z języka angielskiego są oceniane w skali procentowej. Komisja Egzaminacyjna w każdym roku ustala minimum procentowe wymagane do zdania egzaminu z języka angielskiego.
6. Komisja Egzaminacyjna ustala limit kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych.
7. Komisja Egzaminacyjna tworzy listę osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej w następujący sposób:
Lista kandydatów zostaje posortowana malejąco wg wyników egzaminów pisemnych. Z listy zostają skreślone osoby na miejscach dalszych niż ustalony limit oraz osoby mające taki sam wynik, co pierwsza skreślona osoba.
9. Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu egzaminu publikowana jest na stronie internetowej szkoły.
10. Wyniki egzaminu pisemnego nie są ujawniane.
11. Szkoła nie udostępnia do wglądu ocenionych egzaminów pisemnych.
12. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu egzaminu mają prawo nie później niż dzień po ogłoszeniu list złożyć odwołanie.
13. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej osoby, które odwołały się od wyników pierwszego etapu mogą być dopuszczone do rozmowy kwalifikacyjnej.
Uwaga! Wyniki egzaminu pisemnego mają wpływ na decyzję o przyjęciu do liceum, więc osoby, które się odwołują muszą mieć świadomość, że ich szanse są mniejsze, niż innych kandydatów.
14. W wyjątkowych sytuacjach Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o odwołaniu części egzaminów pisemnych lub o zmianie terminów egzaminów pisemnych.

V. PIERWSZY ETAP EGZAMINU – EGZAMIN PISEMNY – WYJĄTKI
1. Kandydaci, dla których język polski nie jest językiem ojczystym mogą przystąpić do rekrutacji bez konieczności zdawania egzaminu z języka polskiego. W takim przypadku konieczna jest rozmowa z Dyrektor Szkoły o warunkach przyjęcia bez tego egzaminu oraz na temat późniejszego wyboru przedmiotów w Liceum. Rozmowa powinna odbyć się przed końcem zapisów na egzaminy.
2. Kandydaci mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają możliwości przyjechania na egzamin wstępny mają możliwość zdawania egzaminu w innym trybie. W takim przypadku konieczna jest rozmowa z Dyrekcją Szkoły nt. trybu rekrutacji. Rozmowa powinna odbyć się przed końcem zapisów na egzaminy. Szczegóły opisane są w rozdziale IX.
3. Uczniowie szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Bednarska są przyjmowani na podstawie wewnętrznych procedur egzaminacyjnych (zamiast egzaminów z języka polskiego) i zdają pisemnie wyłącznie egzaminy z języka angielskiego i matematyki.
3.1 Uczniowie szkół podstawowych należących do Zespołu Szkół Bednarska mogą również zostać przyjęci do Liceum w ramach Rekrutacji Zespołowej do liceów szkół Zespołu Bednarska.
4. Zasady rekrutacji dla kandydatów do klas IBDP1 oraz do klasy pierwszej i drugiej MYP w ciągu roku szkolnego opisane są odrębnie w rozdziale IX.

VI. DRUGI ETAP EGZAMINU – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
1. Do egzaminu zostaje dopuszczony kandydat, który stawi się na egzamin punktualnie i przedstawi identyfikator.
2. Rozmowa kwalifikacyjna trwa około 20 minut.
3. Rozmowa jest prowadzona w języku angielskim.

VII. WYNIKI EGZAMINU
1. Na podstawie wyników trzech części egzaminu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Egzaminacyjna tworzy listę przyjętych oraz listę rezerwową.
2. Lista przyjętych składa się z osób przyjętych na podstawie wyników egzaminu.
3. Informacja o przyjęciu do Liceum oraz o umieszczeniu na liście rezerwowej publikowana jest na stronie internetowej Liceum.
4. Szkoła nie ujawnia zarówno wyników egzaminów pisemnych jak i ustnych oraz nie udostępnia do wglądu prac kandydatów oraz kart egzaminów ustnych.

VIII. PRZYJĘCIE DO LICEUM / PRZYJĘCIE Z LISTY REZERWOWEJ
1. W terminie dwóch tygodni od opublikowania wyników egzaminów należy wpłacić wpisowe w wysokości jednego czesnego.
2. Wpisowe płaci się jednorazowo. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
3. W terminie wyznaczonym przez szkołę i podanym do wiadomości na stronie internetowej rodzice / opiekunowie dziecka powinni podpisać i przekazać następujące dokumenty:
3.1. podanie o przyjęcie do szkoły
3.2. deklarację wyborów przedmiotów
3.3. oświadczenie finansowe
3.4. oświadczenia “zero tolerancji”
3.5. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
3.6. oryginał wyników egzaminu ósmoklasisty
3.7. kartę zdrowia, kartę szczepień
3.8. dwa zdjęcia
3.9. kopię zlecenia do banku zobowiązującego bank do automatycznego polecenia zapłaty czesnego na rzecz szkoły
3.10. Zaświadczenie o dysleksji
3.11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wymóg RODO)

Dokumenty 3.1 – 3.4 oraz 3.11. można otrzymać w sekretariacie Liceum.
4. Przekroczenie któregokolwiek z powyższych terminów traktowane jest jako rezygnacja z miejsca na liście przyjętych.
5. W przypadku rezygnacji z miejsca na liście przyjętych miejsce to oferowane jest osobie z listy rezerwowej – w kolejności ustalonej przez Komisję Egzaminacyjną.
6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z pierwszą osobą z listy rezerwowej miejsce oferowane jest kolejnej.
7. Rodzice / opiekunowie osoby zaproszonej do szkoły z listy rezerwowej mają trzy dni na dopełnienie formalności – po ich upływie miejsce oferowane jest kolejnej osobie.

IX. PRZYJĘCIA W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO LUB DO STARSZYCH KLAS
1. W przypadku zwolnienia miejsca na dodatkowy egzamin zostają zaproszone osoby, które wcześniej złożyły podania w sekretariacie Liceum
2. Przyjęcie do klasy MYPic. w trakcie roku następuje na podstawie wyników egzaminów analogicznych do opisanych wyżej (angielski, polski (opcjonalnie), matematyka, rozmowa kwalifikacyjna).
3. Przyjęcie do klasy IBDP1 następuje na podstawie:
3.1. Wyników egzaminów wstępnych ogólnych (angielski, polski (opcjonalnie), matematyka, rozmowa kwalifikacyjna)
3.2. Wyników egzaminów wstępnych kierunkowych (przedmioty, które kandydat wybiera na poziomie HL oraz te przedmioty, które kandydat wybiera na poziomie SL, ale nie uczył się ich w poprzedniej szkole)

Aktualizacja Listopad 2021