Uprzejmie zawiadamiam, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół I SLO odbędzie się:

12 września (poniedziałek) 2022 r. o godz. 16.30, drugi termin godz.17.00 w budynku szkoły przy ul. Raszyńskiej 22.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, wybór prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji skrutacyjnej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdania z działalności: Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę, Rady Programowej.
4. Sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
5. Uchwała Walnego Zebrania o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za okres 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. i o przeznaczeniu zysku.
6. Wybory władz Towarzystwa: Zarządu (przed głosowaniem ustalenie liczby członków. Zarządu), Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Opłat za Szkołę.
7. Wniosek o wprowadzenie zmian w statucie Towarzystwa.
8. Informacja o działalności szkół prowadzonych przez Towarzystwo.
9. Sprawy różne. Wolne wnioski.

Serdecznie zapraszam

Prezes Zarządu
Jerzy Modlinger

P.S. Przypominamy o konieczności regulowania składek członkowskich (10 zł miesięcznie) na konto
Towarzystwa: 19 1240 1037 1111 0010 0727 8799 lub w kasach szkolnych.