Prezentujemy nowe wymagania do egzaminu z języka angielskiego do pre-IB. Prosimy nie obawiać się wprowadzonego progu – zakres materiału został zmodyfikowany w porównaniu z zeszłymi latami (zmienił się też program samego IB) i stąd taka zmiana. Próg w żaden sposób nie może być odnoszony do egzaminów z zeszłym lat – na stronie w zakładce „Rekrutacja” („przykłady egzaminów”) pojawiły się przykładowe zadania dostosowane do nowej formuły egzaminacyjnej – zaktualizowana została część „Reading comprehension and vocabulary”.

1. Próg minimalny przyjęcia kandydata (wynik całego egzaminu z języka angielskiego): min. 70%, czyli 70 punktów (odpowiadać ma zakresem egzaminowi FCE).

2. Część pisemna:

a. Wypracowanie (writing): kandydaci piszą jedno wypracowanie w konwencji

“personal response to a stimulus text” na 200-250 słów sprawdzający umiejętność krytycznego myślenia, precyzyjnego oraz syntetycznego wyrażania własnych myśli w odpowiedniej formie za pomocą poprawnych, złożonych konstrukcji gramatycznych i składniowych, w tym emfatycznych, odpowiednio dobranego słownictwa, rejestru, łączników ponadfrazowych, idiomów, jak najlepszej ortografii i interpunkcji itd.;

b. Rozumienie tekstu czytanego (reading comprehension and vocabulary): składa się z dwu tekstów (na poziomie FCE/CAE); jeden w konwencji “multiple choice” a drugi z pytaniami otwartymi, np. ułożyć zdania z wyrazami z tekstu; podać synonimy lub antonimy, itd.;

c. Gramatyka (use of English): zakres obejmuje materiał taki sam, jak oczekiwany na zaliczenie egzaminu FCE (LINK) i jest to absolutne minimum wiadomości, jakie musi posiadać kandydat.;

Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosi 100 p. i są one przydzielane według następującego schematu:

a. Reading comprehension and vocabulary (two texts to read and do vocabulary exercises) 35p

b. Grammar 40p

c. Writing (one essay or description) 25p

Z punktu widzenie egzaminatorów wszystkie komponenty egzaminu są ważne – prosimy o staranne przygotowanie się do każdej z trzech części i nie pomijanie któregokolwiek elementu wymagań.

3. Część ustna: bez zmian. Dwudziestominutowa rozmowa po angielsku z trzyosobową komisją na temat zainteresowań, motywacji do przyjścia do naszej szkoły, sytuacji na świecie, wiedzy ogólnej. W komisji zawsze zasiada nauczycielka/nauczyciel języka angielskiego.

Egzamin trwa 120 minut i składa się z 2 części.

Część 1 to czytanie ze zrozumieniem. Uczniowie dostaną do opracowania tekst publicystyczny; będą musieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących treści i języka artykułu.

Część 2 to tworzenie tekstu własnego w oparciu o jeden wybrany utwór. Uczniowie otrzymają arkusz z 2 tekstami: wierszem i prozatorskim. Ich zadaniem będzie napisać analizę i interpretację jednego z tekstów.

Za część 1 uczniowie otrzymują 30%, a za część 2 70% oceny końcowej.
W ocenie uwzględnia się wartość merytoryczną pracy, jak też (w części 2.) kompozycję i język wypowiedzi.

Egzamin wstępny do klas pre-IB z matematyki składa się z zadań różnego typu, o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Są wśród nich zarówno zadania sprawdzające podstawową wiedzę i umiejętności, konieczne do kontynuowania nauki matematyki zwieńczonej maturą, jak i zadania trudniejsze, w tym nie wymagające szczególnej wiedzy, lecz raczej pomysłu. Celem tych drugich jest wyodrębnienie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Zakres materiału do egzaminu:

– Działania w zbiorze liczb rzeczywistych
– Wyrażenia algebraiczne
– Mnożenie sum algebraicznych
– Potęgi o wykładniku całkowitym, działania na potęgach, postać wykładnicza liczby
– Procenty
– Proporcjonalność prosta, odwrotna
– Pola i obwody figur płaskich
– Własności figur płaskich
– Własności kątów na płaszczyźnie
– Objętości, pola i własności podstawowych brył
– Twierdzenie Pitagorasa
– Stosunki boków w trójkątach prostokątnych o kątach ostrych 30°/60° lub 45°.
– Podobieństwo figur, twierdzenie Talesa
– Układ współrzędnych
– Przeliczanie jednostek miar i wag (włącznie z jednostkami kwadratowymi, sześciennymi, mieszanymi)
– Pojęcie funkcji
– Linia prosta, równanie linii prostej
– Nachylenie prostej
– Miejsce zerowe, punkt na osi oy
– Rozwiązywanie równań, nierówności i układów równań liniowych
– Zastosowanie wszystkich zagadnień do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym