Wymagania do egzaminu wstępnego dla gimnazjalistów

Prezentujemy nowe wymagania do egzaminu z języka angielskiego dla gimnzjalistów.

1. Próg minimalny przyjęcia kandydata (wynik całego egzaminu z języka angielskiego): min. 70%, czyli 70 punktów (odpowiadać ma zakresem egzaminowi FCE).

2. Część pisemna:

a. Wypracowanie (writing): kandydaci piszą jedno wypracowanie w konwencji

“personal response to a stimulus text” na 200-250 słów sprawdzający umiejętność krytycznego myślenia, precyzyjnego oraz syntetycznego wyrażania własnych myśli w odpowiedniej formie za pomocą poprawnych, złożonych konstrukcji gramatycznych i składniowych, w tym emfatycznych, odpowiednio dobranego słownictwa, rejestru, łączników ponadfrazowych, idiomów, jak najlepszej ortografii i interpunkcji itd.;

b. Rozumienie tekstu czytanego (reading comprehension and vocabulary): składa się z dwu tekstów (na poziomie FCE/CAE); jeden w konwencji “multiple choice” a drugi z pytaniami otwartymi, np. ułożyć zdania z wyrazami z tekstu; podać synonimy lub antonimy, itd.;

c. Gramatyka (use of English): zakres obejmuje materiał taki sam, jak oczekiwany na zaliczenie egzaminu FCE (LINK) i jest to absolutne minimum wiadomości, jakie musi posiadać kandydat.;

Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosi 100 p. i są one przydzielane według następującego schematu:

a. Reading comprehension and vocabulary (two texts to read and do vocabulary exercises) 35p

b. Grammar 40p

c. Writing (one essay or description) 25p

Z punktu widzenie egzaminatorów wszystkie komponenty egzaminu są ważne – prosimy o staranne przygotowanie się do każdej z trzech części i nie pomijanie któregokolwiek elementu wymagań.

3. Część ustna: bez zmian. Dwudziestominutowa rozmowa po angielsku z trzyosobową komisją na temat zainteresowań, motywacji do przyjścia do naszej szkoły, sytuacji na świecie, wiedzy ogólnej. W komisji zawsze zasiada nauczycielka/nauczyciel języka angielskiego.

Egzamin trwa 120 minut i składa się z 2 części.

Część 1 to czytanie ze zrozumieniem. Uczniowie dostaną do opracowania tekst publicystyczny; będą musieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących treści i języka artykułu.

Część 2 to tworzenie tekstu własnego w oparciu o jeden wybrany utwór. Uczniowie otrzymają arkusz z 2 tekstami: wierszem i prozatorskim. Ich zadaniem będzie napisać analizę i interpretację jednego z tekstów.

Za część 1 uczniowie otrzymują do 30%, a za część 2 maksymalnie 70% oceny końcowej.
W ocenie uwzględnia się wartość merytoryczną pracy, jak też (w części 2.) kompozycję i język wypowiedzi.

Egzamin wstępny do klas pogimnazjalnych z matematyki składa się z zadań różnego typu, o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Są wśród nich zarówno zadania sprawdzające podstawową wiedzę i umiejętności, konieczne do kontynuowania nauki matematyki zwieńczonej maturą, jak i zadania trudniejsze, w tym nie wymagające szczególnej wiedzy, lecz raczej pomysłu. Celem tych drugich jest wyodrębnienie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Zakres materiału do egzaminu:

Zakres materiału do egzaminu dla gimnazjalistów
Działania na liczbach rzeczywistych
1. Kolejność wykonywania działań, obliczenia z wykorzystaniem liczb wymiernych i niewymiernych.
2. Potęgowanie. Działania na potęgach. Postać wykładnicza liczby.
3. Obliczenia procentowe.

Algebra
4. Tworzenie prostych wyrażeń algebraicznych oraz ich upraszczanie. Podstawianie liczb do wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości.
5. Mnożenie sum algebraicznych.
6. Wzory skróconego mnożenia.
7. Rozwiazywanie równań, nierówności i układów równań.
8. Obserwowanie zależności i zapisywanie ich w formie wyrażeń algebraicznych (proste ciągi arytmetyczne i inne).
9. Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

Geometria
10. Własności figur płaskich. Obliczanie pola powierzchni i obwodu.
11. Twierdzenie Pitagorasa.
12. Stosunki boków w trójkątach prostokątnych o katach 30o ,60o,90o oraz 45o ,45o,90o.
13. Figury podobne i twierdzenie Talesa.
14. Kąty w kole. Wielokąty wpisane w okrąg.
15. Własności oraz pola i objętości podstawowych brył.

Układ współrzędnych oraz równania prostych na płaszczyźnie
16. Długość odcinka, współrzędne środka odcinka.
17. Pojęcie współczynnika kierunkowego oraz równanie prostej na płaszczyźnie.
18. Figury płaskie na płaszczyźnie współrzędnych.
19. Graficzne rozwiązywanie układów równań.

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
20. Pojęcie prawdopodobieństwa.
21. Porównywanie prawdopodobieństw dwóch zdarzeń losowych.
22. Reprezentowanie przestrzeni zdarzeń oraz proste obliczenia prawdopodobieństwa.

Zastosowanie wszystkich powyższych zagadnień do rozwiązywania zadań w kontekście praktycznym.

Wymagania do egzaminu wstępnego dla ósmoklasistów

Wymagania egzaminacyjne dla ósmoklasistów z języka angielskiego

Egzamin z języka angielskiego składa się z trzech części, czas każdej podany jest w nawiasach poniżej.

 1. WRITINING (2 godziny)
 • Krótka forma
 • List
 • Esej (for and against; opinion essay; description of a place)
 1. READING COMPREHENSION (1 godzina 30 minut)
 • Multiple choice
 • True/False
 • Matching paragraphs
 1. GRAMMAR (1 godzina 30 minut)
 • Tenses
 • Passive voice
 • Reported speech
 • Time clauses
 • Conditionals
 • Modal verbs
 • Relative clauses
 • Gerund and infinitive
 • Verbs with prepositions

Egzamin trwa 120 minut.

Kandydaci otrzymają arkusz egzaminacyjny, którego wypełnienie będzie wymagało pracy rozłożonej na trzy etapy.

Etap pierwszy to zapoznanie się z zamieszczonymi tekstami o różnym charakterze. Mogą to być teksty publicystyczne (np. fragmenty artykułów, reportaży, recenzji), filozoficzne, literackie (proza, dramat, wiersz). Pod każdym fragmentem znajdziecie pytania naprowadzające na jego temat, istotne sensy, ciekawe zagadnienia. Mają one pomóc w zrozumieniu czytanego tekstu i zainspirować do własnych przemyśleń!

Etap drugi będzie miał charakter projektowy. Będzie musieli wejść w rolę koordynatora szkolnego projektu humanistycznego, którego temat będzie ściśle związany z przeczytanymi tekstami. Będziecie na ich podstawie wybierać zadania, formułować tematy niektórych zadań, planować ich kolejność, wymyślać dodatkowe atrakcje ubogacające imprezę, itp. Poprosimy Was także o sformułowanie zaproszenia, ogłoszenia, dedykacji, zaprojektowanie plakatu lub inne tego typu krótkie prace związane z organizacją projektu.

W ostatnim kroku zrealizujecie jedno z zaplanowanych zadań: przykładowo napiszecie artykuł, rozprawkę, wywiad z autorem jednego z tekstów, charakterystykę, kartkę z pamiętnika itp.

Za całość zadania otrzymacie maksimum 100 punktów.

Egzamin wstępny do klas po szkole podstawowej z matematyki składa się z zadań różnego typu, o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Są wśród nich zarówno zadania sprawdzające podstawową wiedzę i umiejętności, konieczne do kontynuowania nauki matematyki zwieńczonej maturą, jak i zadania trudniejsze, w tym nie wymagające szczególnej wiedzy, lecz raczej pomysłu. Celem tych drugich jest wyodrębnienie uczniów uzdolnionych matematycznie.

Zakres materiału do egzaminu:

Działania na liczbach rzeczywistych
1. Kolejność wykonywania działań, obliczenia z wykorzystaniem liczb wymiernych i niewymiernych.
2. Potęgowanie. Działania na potęgach. Postać wykładnicza liczby.
3. Obliczenia procentowe.

Algebra
4. Tworzenie prostych wyrażeń algebraicznych oraz ich upraszczanie. Podstawianie liczb do wyrażeń algebraicznych oraz obliczanie ich wartości.
5. Mnożenie sum algebraicznych.
6. Rozwiazywanie równań, nierówności.
7. Obserwowanie zależności i zapisywanie ich w formie wyrażeń algebraicznych (proste ciągi arytmetyczne i inne).
8. Wyznaczanie zmiennej ze wzoru.

Geometria
9. Własności figur płaskich. Obliczanie pola powierzchni i obwodu.
10. Twierdzenie Pitagorasa.
11. Stosunki boków w trójkątach prostokątnych o katach 30o ,60o,90o oraz 45o ,45o,90o.
12. Kąty w kole. Wielokąty wpisane w okrąg.
13. Własności oraz pola i objętości podstawowych brył.

Układ współrzędnych oraz równania prostych na płaszczyźnie
14. Długość odcinka, współrzędne środka odcinka.
15. Pojęcie współczynnika kierunkowego oraz równanie prostej na płaszczyźnie.
16. Figury płaskie na płaszczyźnie współrzędnych.

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa
17. Pojęcie prawdopodobieństwa.
18. Porównywanie prawdopodobieństw dwóch zdarzeń losowych.

Zastosowanie wszystkich powyższych zagadnień do rozwiązywania zadań w kontekście praktycznym.